Polityka prywatności

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.drogeriaolmed.pl oraz strony internetowej www.maska-olmed.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Sprzedawca” – OLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej OLMED K i A Lisińscy spółka jawna) z siedzibą w Łodzi przy ul. Jagienki 32 (kod pocztowy 92-439), wpisana do  rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 658423, posiadająca numer REGON 100254364 oraz numer NIP 7282631955, adres e-mail:
  internetowa@drogeriaolmed.pl

 2. Sklep” – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym: www.drogeriaolmed.pl oraz jego podstronach,

 3. Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

 4. Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie,

 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

 6. Użytkownik” – w zależności od kontekstu, oznacza Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 7. Polityka prywatności” – jest to zbiór obowiązujących w Sklepie zasad dotyczących przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania ze Sklepu np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i inne informacje identyfikujące. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie i poza nim. Polityka prywatności opisuje również zasady używania plików cookies.

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie,
a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty
  są podane odrębnie na stronie www.drogeriaolmed.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-41.html

 

§ 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest opcjonalnie:

 1. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie

 2. bez zakładania Konta.

 1. Procedura rejestracji i założenia Konta w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

 2. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

 

§ 5

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz niektórych Państw Unii Europejskiej – aktualna lista jest zawsze dostępna pod adresem www.drogeriaolmed.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-41.html.

 

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smart-phone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies
  w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne
  w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 – § 11 Polityki Prywatności.

 

 

III. Zasady założenia i prowadzenia Konta w Sklepie.

 

§ 7

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 8

 1. Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, w celu wyświetlenia formularza rejestracyjnego. Następnie należy uzupełnić formularz wybierając jeden z poniższych sposobów:

 1. Samodzielne uzupełnienie formularza i podanie w nim danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, · a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres e-mail, login, hasło do Konta oraz, dodatkowo, numery telefonów. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

 2. Założenie Konta w Sklepie za pośrednictwem konta posiadanego przez Klienta
  w portalu społecznościowym. W tym celu osoba, która chce założyć Konto w Sklepie, powinna wybrać odpowiednią ikonę portalu, za pośrednictwem, którego chce założyć Konto. Po połączeniu z odpowiednim portalem, Użytkownik, o ile nie był wcześniej już zalogowany w portalu, powinien podać swój login i hasło dostępu do swojego konta oraz kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Zostanie wyświetlony komunikat
  o pobraniu informacji z serwisu.  Następnie należy kontynuować rejestrację klikając przycisk „Przejdź do formularza rejestracji” i zgodnie z komunikatem zweryfikować aktualność pobranych informacji, uzupełnić dane do wysyłki oraz obowiązkowe pola w przypadku gdyby nie zostały pobrane z konta w serwisie.

 

 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

 2. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego
  do Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi
  do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

 4. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła
  do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
  Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz jego integralna część tj. Polityka prywatności.

 

§ 9

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy
o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 8 ust. 4 Regulaminu.

 

 

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak, aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

 

§ 11

Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość:

  1. śledzenia statusu zamówienia,

  2. pobrania potwierdzenia sprzedaży zamówionych towarów.

  3. aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta

  4. dodawania towarów do listy obserwowanych towarów i modyfikowania listy obserwowanych towarów.

 

 

 

 

 

§ 12

 1. Po zalogowaniu się do Konta Klient ma także możliwość dodawania opinii o towarach.

 2. W celu dodania opinii należy kliknąć zakładkę „Opinie”, która znajduję się pod danym towarem, wypełnić pole „Treść Opinii”, dodać własne zdjęcia produktu, o ile Klient je chce zamieścić, na koniec kliknąć przycisk „Dodaj opinię”

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne
  lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.

 4. Kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” powoduje przesłanie formularza do Sprzedawcy. Opinia zostanie zamieszczona po akceptacji jej treści przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii w przypadku, gdyby naruszała postanowienie ustępu 3 powyżej.

 

§ 13

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 14

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres: ul. Milionowa 37, 93-193 Łódź, e-mailem na adres internetowa@drogeriaolmed.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

 

§ 15

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta (usunąć Konto) w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, · z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenia Konta przez Sprzedawcę na podstawie ust. 1 powyżej, Klient nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 

§ 16

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania poprzez kliknięcie przycisku „zamów bez rejestracji”. Wyświetli się wówczas formularz rejestracyjny do uzupełninia wszystkich danych niezbędnych do realizacji tego zamówienia. Wymagana jest akceptacja Regulaminu.

 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 17

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Kupuję” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”
  a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafach poniżej. Po dokonaniu wyboru zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt, wówczas automatycznie zaktualizowana zostanie także kwota do zapłaty, uwzględniając wszystkie opisane w tym punkcie opłaty. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. W kolejnym formularzu można zmienić dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. Na tym etapie Klient może również wyrazić dobrowolną zgodę na przekazanie danych do podmiotów prowadzących serwisy opinii, jak Ceneo.pl lub Opineo.pl.

 3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednia akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Prawem do odstąpienia od umowy.

 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 

 

V. Płatności.

 

§ 18

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie najwcześniej po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie najwcześniej po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);

 3. karta płatnicza (Visa, MasterCard, MasterPass), płatność obsługiwana przez firmę PayPro SA Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu od PayPro SA Agent Rozliczeniowy informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

 4. BLIK – System płatności mobilnych poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie najwcześniej po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta);

 5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 dni, Sprzedawca wyśle kolejno 4 i 10 dnia informację do Klienta na wskazany przez niego adres mailowy o złożonym zamówieniu
  i brakiem dokonania jego opłaty. Jednocześnie informując, że po bezskutecznym upływie 14 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje zamówienie w systemie co jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży w wyniku niewywiązania się Klienta z obowiązku płatności.

 2. W przypadku gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta. Sprzedawca może zaproponować w zamian produkty porównywalne ale np. innego producenta lub w innej cenie. Sprzedawca może dokonać korekty płatności jeśli tego będzie wymagać zamiana produktów. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na zamianę produktów Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

 

VI. Dostawa.

 

§ 19

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:

 1. Zamówienia z przedpłatą:

 1. paczka z dostawą do Klienta;

 2. paczka z odbiorem w wybranym punkcie;

 3. przesyłka kurierska;

 4. odbiór osobisty;

 1. Zamówienia za pobraniem:

 1. przesyłka kurierska za pobraniem.

  1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  2. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych
   do Dostawy i realizacji zamówienia.

  4. W przypadku wyboru opcji dostawy „odbiór osobisty”, paczka z zamówionymi towarami będzie dostarczona do Drogerii OLMED zlokalizowanej przy ul. Opolczyka 17 w Łodzi (na osiedlu Olechów). Z chwila gdy paczka zostanie doręczona do drogerii i zostanie zmieniony status zamówienia na „gotowe go odbioru” Klient zostanie poinformowany mailowo o możliwości osobistego odbioru zamówienia.

  5. Na rozpoczęcie realizacji zamówienia oraz czas doręczenia ma wpływ harmonogram pracy drogerii czyli
   od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 z wyłączeniem ustawowych dni wolnych.

  6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  8. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z zamówieniem są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

  9. Koszt dostawy nie stanowi samodzielnej usługi, lecz jest elementem głównej czynności jaką jest sprzedaż towarów.

  10. Koszt, o którym mowa w pkt 3 wliczany jest proporcjonalnie w cenę sprzedawanego towaru, tym samym ceny produktu zarówno netto jak i brutto towaru będą odpowiednio zwiększone.   

  11. Na paragonie lub fakturze VAT widoczna jest jedna pozycja – nazwa towaru, w cenę którego wliczony jest koszt transportu.

  12. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów wraz z ich kosztami są dostępne w zakładkach „Wysyłka i koszty wysyłki” i “Sposoby płatności i prowizje”.   

  13. Lista punktów, w których możliwy jest osobisty odbiór towarów, dostępna jest w zakładce „Punkty odbioru osobistego”.

  14. Informujemy, iż wraz z wyborem danego sposobu dostawy Klient akceptuje regulamin Przewoźnika, dostępny odpowiednio:
   1. Dla usług kurierskich świadczonych przez Firmę DPD Polska:
   2. Dla usług świadczonych przez Firmę Poczta Polska S.A.:
   3. Dla usług świadczonych przez Firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o na stronie: https://inpost.pl/sites/default/files/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24/7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-oo-obowiazujacy-od-25052018-2385.pdf
   4. Dla usług świadczonych przez Firmę InPost Express Sp. z o.o. na stronie: https://inpost.pl/sites/default/files/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-express-sp-z-oo-obowiazujacy-od_0.pdf
   5. Dla usług świadczonych przez Firmę „RUCH” S.A. na stronie: https://www.paczkawruchu.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin-PwR_konsumenci.pdf

 

§ 20

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient
  w trakcie składania zamówienia w zakładce „Uwagi do zamówienia” ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.

 2. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient może wybrać dane bilingowe na firmę lub osobę fizyczną, które zarejestrował na swoim koncie. Zostaną one automatycznie zaczytane
  do formularza faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 

 

VII. Reklamacja na podstawie rękojmi.

 

§ 21

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 556-576.

  2. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z następujących działań:

 1. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 1. wymiany towaru na nowy albo usunięcia wady – Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
  od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. Reklamacje można składać pisemnie na adres: ul. Milionowa 37, 93-193 Łódź, lub mailowo na następujący adres e-mail: internetowa@drogeriaolmed.pl.

 4. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować)
  oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 6. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj.

 7. W przypadku gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta. Sprzedawca może zaproponować w zamian produkty porównywalne ale np. innego producenta lub w innej cenie. Sprzedawca może dokonać korekty płatności jeśli tego będzie wymagać zamiana produktów. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na zamianę produktów Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził
  się on na inny sposób zapłaty.

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004
  i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) nasi klienci mają możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wszelkie informacje
  i odpowiednie formularze znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

 

VIII. Odstąpienie od Umowy.

 

§ 22

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
  i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę
  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: ul. Milionowa 37, 93-193 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres internetowa@drogeriaomed.pl.

 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Więcej informacji o procedurze odstąpienia od umowy można znaleźć pod adresem www.drogeriaolmed.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-42.html.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:

  1. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

  3. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania
   nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  4. towar będący Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane
  od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta.

 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

IX. Polityka prywatności.

 

 

IX. 1. Dane osobowe.

 

§ 23

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
  z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

 

§ 24

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi
  na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony
   w Sklepie towar, tj.:

   • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP 525-00073-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w kwocie 774 140 000 zł;

   • Inpost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, NIP 679-28-95-061, o kapitale zakładowym 11 550 000 zł;

   • DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15,  02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 526-020-41-10, REGON 012026421 o kapitale zakładowym 88 604 000 zł.

   • RUCH spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy, NIP 526-025-04-75, REGON 011063584 o kapitale zakładowym 108 824 007 zł.
  1. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

   • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy al. Piastów 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 325245, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS, NIP 8522470967, REGON 320147706, o kapitale zakładowym w kwocie 815 623,50 zł;

  1. operatorowi systemu płatności, które to podmioty będą przekazywać środki wpłacone przez Użytkownika na konto bankowe Sprzedawcy, tj.:

   • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
    779-23-69-887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym w kwocie 4 500 000 zł;

 1. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może powierzyć dane następującym podmiotom:

  1. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, zarejestrowaną
   w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466,
   o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 złotych, NIP 897-176-26-04, REGON 021269036.

  2. Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
   i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 493884,
   o kapitale zakładowym w wysokości 145 700,00 złotych, NIP 779-24-20-393, REGON: 302655470.

 

§ 25

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia,
a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądaniado Wykonawcy.

 

§ 26

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym
  do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać modyfikując swoje dane osobowe po zalogowaniu
  do panelu klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres internetowa@drogeriaolmed.pl.

 § 27

Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 28

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

IX. 2.Pliki cookies.

 

§ 29

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www,
  a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

§ 30

 1. Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
  w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 31

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.IX. 3. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 32

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń
w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

IX. 4. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.

 

§ 33

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

                                                             

§ 34

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać
ze Sklepu.

 

 

§ 35

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prywatności prosimy
  o ich przesyłanie na adres e-mail: internetowa@drogeriaolmed.pl.

 2. Polityka znajduje się na stronie www. drogeriaolmed.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§ 36

 

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 37

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004
  i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) nasi klienci mają możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wszelkie informacje
  i odpowiednie formularze znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

 

 

§ 38

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.drogeriaolmed.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……….2017 r.